Pastorij Schriek
Pastorij Schriek - #55

Bouwperiode: 18e eeuw | Afkomstig van: Schriek | Naar Bokrijk gekomen in: 1969 | locatie in het museum: Kempen

Het gebouw en zijn verleden

De pastorie van Schriek (1776) wordt van in de toegangspoort tot aan het achterpoortje van de tuin beheerst door een strikt volgehouden symmetrie; op de middenas ligt de gang van het imposante woonhuis. Van hieruit heeft men toegang tot een wachtkamer, de keuken, een slaapkamer en een rijkelijk ingerichte ontvangstruimte. Links en rechts van het met plantsoenen opgesmukt voorhof, bevinden zich bijgebouwen waar vroeger de paarden en de koetsen gestald werden.

De dorpspastoor

Op het platteland was de pastoor een van de belangrijkste figuren in het dorp. Hij was een vooraanstaand en geleerd man met veel gezag. Naast religieuze taken, zoals de mis opdragen, sacramenten toedienen en catecheselessen organiseren, vervulde hij ook maatschappelijke taken zoals zieken- en armenzorg. Hij was ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de parochieregisters, waarin doopsels, huwelijken, begrafenissen, … werden genoteerd.

De pastoorsmeid

Om zijn huishouden te doen, voor hem te koken en de pastorij te onderhouden, had de pastoor een meid of huishoudster. Zij woonde ook in de pastorij. Een pastoorsmeid moest aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moest een diepgelovige vrouw zijn met een onberispelijke levenswandel. Ze was ongehuwd en liefst minstens 40 jaar. Uiteraard moest ze ook actief deelnemen aan religieuze plechtigheden. Naast de dagelijkse huishoudelijke taken was ze verantwoordelijk voor het onthaal op de pastorij, de organisatie van diners en het ronddragen van armengiften in de parochie. Soms werd ze bijgestaan door een jong vrouwelijk familielid, dat zo werd opgeleid.

De mythische wijnkelder van meneer pastoor?

Deze pastorij heeft, net als veel andere pastorijen, een wijnkelder. Toch had zeker niet elke pastoor een goede en gevulde wijnkelder. De wijn werd geschonken bij hoog bezoek zoals de bisschop of andere oversten van de pastoor. Daarnaast kon de voorraad miswijn er worden bewaard.