Skip to main content
Taat

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop

Het Domein Bokrijk VZW
 Bokrijklaan 1, 3600 Genk (België) | T. +32 (0)11 26 53 00 | BTW BE 0407.037.833 | infobokrijk@limburg.be | KBC: IBAN BE 35 450004848137 - BIC KREDBEBB -

1. DEFINITIES

1.1 “BOKRIJK”: DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK “DOMEIN BOKRIJK”, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 3600 GENK, BOKRIJKLAAN 1, INGESCHREVEN IN HET RECHTSPERSONENREGISTER VAN ANTWERPEN, AFDELING TONGEREN ONDER NUMMER 0407.037.833 EN GEKEND BIJ DE BTW – ADMINISTRATIE ONDER NUMMER BE 0407.037.833.
 1.2 “ALGEMENE VOORWAARDEN”: ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.
 1.3 “KOPER”: ELKE NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE ÉÉN OF MEERDERE PRODUCT(EN) OF DIENSTEN AANKOOPT VIA DEZE WEBSITE, HIERVOOR EEN BESTELLING PLAATST OF EEN OFFERTE AANVRAAGT.
 1.4 “CONSUMENT”: ELKE KOPER DIE UITSLUITEND VOOR NIET-BEROEPSMATIGE DOELEINDEN ÉÉN OF MEERDERE PRODUCT(EN) OF DIENSTEN AANKOOPT VIA DE WEBSITE, HIERVOOR EEN BESTELLING PLAATST OF EEN OFFERTE AANVRAAGT.
 1.5 “WEBSITE”: WWW.BOKRIJK.BE

2. TOEPASBAARHEID

2.1 DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE KOPER EN BOKRIJK EN ALLES WAT HIERMEE VERBAND HOUDT, IS UITSLUITEND ONDERWORPEN AAN VOLGENDE NORMEN: (IN HIËRARCHISCH DALENDE VOLGORDE, HET VOLGENDE BIJ ONTBREKEN OF STILZWIJGEN VAN HET VORIGE) (1) DE SCHRIFTELIJKE EN ONDERTEKENDE BIJZONDERE OVEREENKOMST; (2) DE ELEKTRONISCHE ORDERBEVESTIGING; (3) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN; (4) DE ARTIKELEN 4-39 EN 41-88 VAN HET WEENS KOOPVERDRAG; (5) HET BELGISCHE RECHT. BOKRIJK WIJST ALLE ANDERE NORMEN EN VOORWAARDEN AF, MET DE ENKELE UITZONDERING VAN DE VOORWAARDEN DIE BOKRIJK UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK MET DE KOPER OVEREEN IS GEKOMEN. DEZE UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK AANVAARDE AFWIJKINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG VOOR DE OVEREENKOMST WAAROP ZIJ BETREKKING HEBBEN EN KUNNEN NIET WORDEN INGEROEPEN BIJ EVENTUELE ANDERE, ZELFS GELIJKAARDIGE OVEREENKOMSTEN. DE KOPER AANVAARDT DAT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ALS ENIGE VAN TOEPASSING ZULLEN ZIJN, MET UITSLUITING VAN ZIJN EIGEN ALGEMENE OF SPECIFIEKE (AANKOOP)VOORWAARDEN, OOK ALS DEZE ZOUDEN BEPALEN DAT ZIJ ALS ENIGE VAN TOEPASSING ZIJN.
 DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HET VULLEN VAN HET DIGITALE WINKELMANDJE OP DE WEBSITE VAN BOKRIJK, HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING EN/OF HET SLUITEN VAN ENIGE OVEREENKOMST VIA DE WEBSITE VERKLAART DE KOPER KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN EN AKKOORD TE GAAN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE ANDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZOALS DEZE VERMELD STAAN OP DE WEBSITE. DE KOPER IS IN DEZE GEVALLEN DAN OOK GEBONDEN DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN VOORMELDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
 2.2 DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOEN GEEN AFBREUK AAN DE WETTELIJKE RECHTEN DIE OP DWINGENDE WIJZE AAN DE KOPER WORDEN VERLEEND KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE NATIONALE WETGEVING M.B.T. CONSUMENTENBESCHERMING.
 2.3 DE EVENTUELE NIETIGHEID VAN ÉÉN VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF EEN DEEL VAN EEN BEPALING DOET GEEN AFBREUK AAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE OVERIGE BEPALINGEN EN/OF DE REST VAN DE BEPALING. IN GEVAL VAN NIETIGHEID VAN ÉÉN VAN DE BEPALINGEN ZULLEN BOKRIJK EN DE KOPER, IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE EN VOLGENS HUN LOYALITEIT EN OVERTUIGING, ONDERHANDELEN OM DE NIETIGE BEPALING TE VERVANGEN DOOR EEN EQUIVALENTE BEPALING DIE BEANTWOORDT AAN DE ALGEMENE GEEST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
 2.4 INDIEN BOKRIJK ÉÉN OF MEERDERE VAN DE RECHTEN OPGESOMD IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EVENTUEEL OF ZELFS HERHAALDELIJK NIET ZOU AFDWINGEN OF TOEPASSEN, DAN KAN DIT SLECHTS BESCHOUWD WORDEN ALS HET DULDEN VAN EEN BEPAALDE TOESTAND EN LEIDT DIT NIET TOT RECHTSVERWERKING. DERGELIJK NALATEN KAN NOOIT ALS EEN VERZAKING AAN DIE BEPALING(EN) WORDEN GEZIEN EN ZAL NOOIT DE GELDIGHEID VAN DEZE RECHTEN AANTASTEN.
 2.5 BOKRIJK HEEFT STEEDS HET RECHT OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN REGELMATIG TE RAADPLEGEN.

3. OFFERTE – ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP

3.1 ELK AANBOD OP DE WEBSITE, IN CATALOGI, NIEUWSBRIEVEN, NOTITIES, FOLDERS EN ANDERE PUBLICITAIRE AANKONDIGINGEN IS SLECHTS INFORMATIEF. BOKRIJK MAG DE AANBIEDINGEN OP DE WEBSITE OP ELK OGENBLIK AANPASSEN OF INTREKKEN. AANBIEDINGEN ZIJN IN ELK GEVAL SLECHTS GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. KENNELIJKE VERGISSINGEN EN/OF KENNELIJKE FOUTEN IN HET AANBOD BINDEN BOKRIJK NIET. ONDANKS HET FEIT DAT DE CATALOGI, WEBSITE EN ANDERE PUBLICITAIRE AANKONDIGINGEN MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID WORDEN SAMENGESTELD, IS HET TOCH MOGELIJK DAT DE AANGEBODEN INFORMATIE ONVOLLEDIG IS, MATERIËLE FOUTEN BEVAT OF NIET UP-TO-DATE IS. BOKRIJK IS VOOR DE JUISTHEID, ACTUALISERING OF VOLLEDIGHEID VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE SLECHTS GEHOUDEN TOT EEN MIDDELENVERBINTENIS. BOKRIJK IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR MATERIËLE FOUTEN, ZET- OF DRUKFOUTEN.
 3.2 OFFERTES VAN BOKRIJK ZIJN GEHEEL VRIJBLIJVEND EN SLECHTS TE BESCHOUWEN ALS EEN UITNODIGING TOT AANKOOP OF HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING DOOR DE KOPER, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD. EEN OFFERTE IS SLECHTS GELDIG VOOR DE SPECIFIEKE OPDRACHT WAAROP ZE BETREKKING HEEFT EN GELDT DUS NIET AUTOMATISCH VOOR VOLGENDE GELIJKAARDIGE OPDRACHTEN.
 3.3 DE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER KOMT SLECHTS TOT STAND NADAT DE KOPER EEN BESTELLING HEEFT GEPLAATST OP DE WEBSITE EN BOKRIJK DEZE BESTELLING BEVESTIGT VIA E-MAIL (HIERNA DE “ORDERBEVESTIGING” GENOEMD). BOKRIJK BEHOUDT ZICH STEEDS HET RECHT VOOR OM – ZONDER OPGAVE VAN REDENEN – BESTELLINGEN TE WEIGEREN.
 3.4 ANNULERING VAN EEN BESTELLING, ALVORENS DEZE IS VERSTUURD,IS NIET MOGELIJK. ANNULERING VAN EEN BESTELLING NADAT DEZE IS VERSTUURD, MOET GEBEUREN IN OVEREENSTEMMING MET DE PROCEDURE VOOR HERROEPING, ZOALS VOORZIEN IN ARTIKEL 4 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
 3.5 NA HET VERSTRIJKEN VAN DE PERIODE VOOR UITOEFENING VAN HET HERROEPPINGSRECHT KUNNEN DE AANGEKOCHTE GOEDEREN DOOR DE KOPER NIET MEER WORDEN OMGERUILD

4. HERROEPINGSRECHT

DOWNLOAD HIER HET MODELFORMULIER VOOR HERROEPINGSRECHT4.1 BEHOUDENS INGEVAL VAN ANDERSLUIDENDE VERMELDING BIJ HET PRODUCT OP DE WEBSITE, BESCHIKT DE CONSUMENT OVER EEN RECHT TOT HERROEPING MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN AANGEKOCHT VIA DE WEBSHOP. OP GROND VAN BOEK VI MARKTPRAKTIJKEN & CONSUMENTENBESCHERMING VAN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT HEEFT DE CONSUMENT HET RECHT OM BINNEN EEN TERMIJN VAN 14 KALENDERDAGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN. DE HERROEPINGSTERMIJN VERSTRIJKT 14 KALENDERDAGEN NA DE DAG WAAROP DE CONSUMENT OF EEN DOOR DE CONSUMENT AANGEWEZEN DERDE, DIE NIET DE VERVOERDER IS, HET PRODUCT FYSIEK IN BEZIT KRIJGT.
 4.2 OM HET HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN, MOET DE CONSUMENT BOKRIJK (3600 GENK, BOKRIJKLAAN 1, INFOBOKRIJK@LIMBURG.BE) VIA EEN ONDUBBELZINNIGE VERKLARING PER POST OF PER E-MAIL OP DE HOOGTE STELLEN VAN ZIJN BESLISSING OM DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN. DE CONSUMENT KAN HIERVOOR OOK GEBRUIKMAKEN VAN HET MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (TE DOWNLOADEN OP DE WEBSITE EN TEVENS MEEGESTUURD MET DE ORDERBEVESTIGING EN DE LEVERING), MAAR IS HIERTOE NIET VERPLICHT. OM DE HERROEPINGSTERMIJN NA TE LEVEN, VOLSTAAT HET DAT DE CONSUMENT ZIJN MEDEDELING BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT VERZENDT VOORDAT DE HERROEPINGSTERMIJN IS VERSTREKEN.
 4.3 ALS DE CONSUMENT DE OVEREENKOMST HERROEPT, ONTVANGT DE CONSUMENT ALLE BETALINGEN DIE HIJ OP DAT MOMENT HEEFT GEDAAN VAN BOKRIJK TERUG, INCLUSIEF LEVERINGSKOSTEN (MET UITZONDERING VAN EVENTUELE EXTRA KOSTEN TEN GEVOLGE VAN DE KEUZE VAN DE CONSUMENT VOOR EEN ANDERE WIJZE VAN LEVERING DAN DE DOOR BOKRIJK GEBODEN GOEDKOOPSTE STANDAARDLEVERING) ONVERWIJLD EN IN IEDER GEVAL NIET LATER DAN 14 KALENDERDAGEN NADAT BOKRIJK OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE BESLISSING VAN DE CONSUMENT OM DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN. BOKRIJK BETAALT DE CONSUMENT ALSDAN TERUG MET HETZELFDE BETAALMIDDEL ALS WAARMEE DE CONSUMENT DE OORSPRONKELIJKE TRANSACTIE HEEFT VERRICHT, TENZIJ DE CONSUMENT UITDRUKKELIJK ANDERSZINS HEEFT INGESTEMD. IN IEDER GEVAL ZAL DE CONSUMENT VOOR ZULKE TERUGBETALINGEN GEEN KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT. BOKRIJK MAG WACHTEN MET DE TERUGBETALING TOT BOKRIJK DE PRODUCTEN HEEFT TERUG GEKREGEN OF DE CONSUMENT HEEFT AANGETOOND DAT HIJ DE PRODUCTEN HEEFT TERUGGEZONDEN, AL NAARGELANG WELK TIJDSTIP EERST VALT. DE TERUGBETALING VAN DE LEVERINGSKOSTEN DOOR BOKRIJK VERLOOPT STEEDS PRO RATA. (BIJVOORBEELD: CONSUMENT KOOPT 2 PRODUCTEN AAN EN STUURT 1 TERUG BIJ HERROEPING. IN DAT GEVAL DIENT BOKRIJK DE LEVERINGSKOSTEN MAAR VOOR 50% TERUG TE BETALEN.) WANNEER BOKRIJK ECHTER GEBRUIKT MAAKT VAN EEN FORFAITAIRE LEVERINGSKOST, ZAL BOKRIJK, BIJ EEN GEDEELTELIJKE HERROEPING, NIET GEHOUDEN ZIJN OM ENIGE LEVERINGSKOST TERUG TE BETALEN. BIJ UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT ZAL DE KOPER EVENEENS REKENING HOUDEN MET HETGEEN WERD BEPAALD IN ARTIKEL 12 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
 4.4 DE CONSUMENT DIENT DE PRODUCTEN ONVERWIJLD, DOCH IN IEDER GEVAL NIET LATER DAN 14 KALENDERDAGEN NA DE DAG WAAROP HIJ HET BESLUIT DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN AAN BOKRIJK HEEFT MEEGEDEELD, AAN BOKRIJK TERUG TE ZENDEN OF TE OVERHANDIGEN. DE CONSUMENT IS OP TIJD ALS HIJ DE PRODUCTEN TERUGSTUURT VOORDAT DE TERMIJN VAN 14 KALENDERDAGEN IS VERSTREKEN. DE DIRECTE KOSTEN VAN HET TERUGZENDEN VAN DE PRODUCTEN KOMEN VOOR REKENING VAN DE CONSUMENT, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN. HET TERUGGEZONDEN PRODUCT MAG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ZIJN EN DIENT ZICH IN DEZELFDE STAAT TE BEVINDEN ALS OP HET OGENBLIK VAN DE LEVERING. BOVENDIEN DIENT HET PRODUCT IN DE ORIGINELE VERPAKKING WAARIN HET PRODUCT WERD VERZONDEN, TERUGGEZONDEN TE WORDEN, AL DAN NIET GEOPEND EN INCLUSIEF ALLE BIJ HET PRODUCT GELEVERDE TOEBEHOREN, ZODOENDE DAT BOKRIJK OOK NA HERROEPING HET PRODUCT NOG KAN DOORVERKOPEN AAN EEN DERDE. DE CONSUMENT IS ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE WAARDEVERMINDERING VAN DE PRODUCTEN DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DAT VERDER GAAT DAN NODIG IS OM DE AARD, DE KENMERKEN EN DE WERKING VAN DE PRODUCTEN VAST TE STELLEN.
4.5 HET HERROEPINGSRECHT GELDT O.M. NIET VOOR:
 - DIENSTENOVEREENKOMSTEN (ZOALS WORKSHOPS) WANNEER DE UITVOERING MET INSTEMMING VAN DE CONSUMENT REEDS IS BEGONNEN;
 - DIENSTENOVEREENKOMSTEN (ZOALS TICKETVERKOOP) WANNEER DE UITVOERING VERHINDERD WORDT DOOR TECHNISCHE PROBLEMEN OP HET TERREIN.
- PRODUCTEN DIE ZIJN VERVAARDIGD VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT OF DIE DUIDELIJK BESTEMD ZIJN VOOR EEN SPECIFIEK PERSOON;
 - PRODUCTEN DIE SNEL KUNNEN BEDERVEN OF VEROUDEREN OF DIE EEN BEPERKTE HOUDBAARHEID HEBBEN (ZOALS GISTEN, ENZYMEN, BEDERFELIJKE VOEDINGSMIDDELEN, VERSE GOEDEREN, ETC.);
 - VERZEGELDE PRODUCTEN DIE – OM REDENEN VAN GEZONDHEIDSBESCHERMING OF HYGIËNE – NIET GESCHIKT ZIJN OM TE WORDEN TERUGGEZONDEN WANNEER DE VERPAKKING WERD GEOPEND (VB. ADDITIEVEN, ETC.);
 - ALCOHOLISCHE DRANKEN WAARVAN DE PRIJS IS OVEREENGEKOMEN BIJ DE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST, MAAR WAARVAN DE LEVERING PAS NA 30 DAGEN KAN PLAATSVINDEN, EN WAARVAN DE WERKELIJKE WAARDE AFHANKELIJK IS VAN SCHOMMELINGEN OP DE MARKT, WAAROP BOKRIJK GEEN INVLOED HEEFT;
 - VERZEGELDE AUDIO- EN VIDEO-OPNAMEN WANNEER DE VERPAKKING WERD GEOPEND;
 - KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN OF MAGAZINES (BEHALVE WANNEER HET OM EEN ABONNEMENT ZOU GAAN);
 - DE LEVERING VAN DIGITALE INHOUD DIE NIET OP EEN MATERIËLE DRAGER IS GELEVERD;
 - OVEREENKOMSTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ACCOMMODATIE ANDERS DAN VOOR WOONDOELEINDEN, VERVOER, AUTOVERHUURDIENSTEN, CATERING EN DIENSTEN MET BETREKKING TOT VRIJETIJDSBESTEDING, WELKE OVEREENKOMSTEN VOORZIEN IN EEN BEPAALDE DATUM OF PERIODE VAN UITVOERING (BV. ABONNEMENTEN EN TICKETS VOOR BEZOEK AAN HET DOMEIN BOKRIJK OF EEN DOOR BOKRIJK GEORGANISEERDE TENTOONSTELLING, ETC.)
 4.6 IN GEEN GEVAL BESCHIKT EEN PROFESSIONELE KOPER OVER HET RECHT TOT HERROEPING.

5. PRIJS EN KOSTEN

5.1 DE OPGEGEVEN PRIJS HEEFT ENKEL BETREKKING OP DE PRODUCTEN ZOALS ZIJ WOORDELIJK OMSCHREVEN ZIJN. MATERIAAL, ACCESSOIRES, TOEBEHOREN DIE NIET VERMELD ZIJN BIJ DE INFORMATIE OVER EEN BEPAALD PRODUCT ZIJN NIET INBEGREPEN. DE BIJHORENDE FOTO IS DECORATIEF BEDOELD EN KAN ELEMENTEN BEVATTEN DIE NIET INBEGREPEN ZIJN IN DE OPGEGEVEN PRIJS.
 5.2 ALLE PRIJZEN WORDEN IN EURO UITGEDRUKT EN ZIJN INCLUSIEF BTW, EVENTUELE INVOER-/UITVOERRECHTEN EN RESERVATIE- EN/OF ADMINISTRATIEKOST, DOCH EXCLUSIEF EVENTUELE LEVERINGS- OF VERZENDINGSKOSTEN.
 DE VERZENDINGSKOSTEN ZIJN NIET INBEGREPEN. ZIJ ZIJN AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN VERZENDINGSWIJZE, HET GEWICHT VAN DE PRODUCTEN, HET LEVERADRES ETC. TIJDENS HET ONLINE – BESTELPROCES ZAL BIJ STAP 1 WORDEN AANGEGEVEN HOEVEEL VERZENDINGSKOSTEN PRECIES AANGEREKEND ZULLEN WORDEN.
 DE GEKOZEN VERZENDINGSWIJZE EN UITEINDELIJKE VERZENDINGSKOSTEN WORDEN EVENEENS VERMELD OP DE ORDERBEVESTIGING DIE DE KOPER BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST ONTVANGT.
 BIJKOMENDE KOSTEN DIE GEPAARD GAAN MET DE KEUZE VAN BETALINGSMOGELIJKHEID DOOR DE KOPER KUNNEN DOOR BOKRIJK WORDEN AANGEREKEND.
 5.3 BOKRIJK BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE PRIJZEN VERMELD OP DE WEBSITE OP ELK MOMENT TE WIJZIGEN. NIETTEMIN WORDEN DE PRODUCTEN GEFACTUREERD OP BASIS VAN DE TARIEVEN DIE GELDEN OP HET OGENBLIK DAT DE BESTELLING WERD AANVAARD. KENNELIJKE FOUTEN, MANIPULATIES OF VERGISSINGEN (ZOALS EVIDENTE ONJUISTHEDEN) KUNNEN OOK NA DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST DOOR BOKRIJK WORDEN RECHTGEZET.
 5.4 VALUTASCHOMMELINGEN, VERHOGINGEN VAN MATERIAALPRIJZEN EN GRONDSTOFFEN, LONEN, SALARISSEN, SOCIALE LASTEN, VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE KOSTEN, (MILIEU)HEFFINGEN EN BELASTINGEN, TRANSPORTKOSTEN, IN- EN UITVOERRECHTEN OF VERZEKERINGSPREMIES (LOUTER EXEMPLATIEVE OPSOMMING), DIE OPTREDEN TUSSEN HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING EN DE LEVERING VAN DE PRODUCTEN KUNNEN AANLEIDING GEVEN TOT EEN VERHOGING VAN DE PRIJS. INDIEN DE PRIJS WORDT VERHOOGD, NA HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING, HEEFT DE KOPER EVENWEL HET RECHT, BINNEN DE 48 UUR, DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN ZONDER KOSTEN. DEZE ONTBINDING KAN GEEN AANLEIDING GEVEN TOT BETALING VAN ENIGE SCHADEVERGOEDING DOOR BOKRIJK.

6. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

6.1 BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE OVEREENKOMST GEBEUREN LEVERINGEN STEEDS CONFORM DE INCOTERM® “EX WORKS” (EXW) OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN BOKRIJK. OP VERZOEK VAN DE KOPER, ZAL BOKRIJK HET TRANSPORT NAAR DE DOOR KOPER GEVRAAGDE BESTEMMING, WELKE UITSLUITEND IN BELGIË KAN ZIJN, ZOALS BLIJKT UIT DE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER OF BIJ HET ONTBREKEN HIERVAN IN DE ORDERBEVESTIGING UITGAANDE VAN BOKRIJK, VOOR REKENING, VOOR RISICO EN OP KOSTEN VAN DE KOPER REGELEN. DE LEVERING VAN ABONNEMENTEN EN TICKETS GEBEURT RESPECTIEVELIJK PER POST, DAN WEL VIA E-MAIL, WAARBIJ HET DOOR DE KOPER OPGEGEVEN POST- OF E-MAILADRES, AL NAAR GELANG HET GEVAL, ZAL WORDEN GEBRUIKT VOOR DE VERZENDING.
 6.2 ELKE LEVERING DIE NIET EXPLICIET WERD VOORZIEN IN DE BESTELLING VAN DE KOPER EN/OF DE ORDERBEVESTIGING VANWEGE BOKRIJK WORDT GEACHT EEN BIJKOMENDE LEVERING TE ZIJN OP VRAAG VAN DE KOPER EN WORDT ALS DUSDANIG AANGEREKEND.
 6.3 UITGEZONDERD MET BETREKKING TOT OVEREENKOMSTEN MET EEN CONSUMENT, BEHOUDT BOKRIJK ZICH STEEDS HET RECHT VOOR DE LEVERINGEN TE SPLITSEN OF ANDERE VOORWAARDEN TE VERBINDEN AAN DE LEVERING.
 6.4 BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE OVEREENKOMST, ZAL EEN BESTELLING PAS VERZONDEN WORDEN NADAT BOKRIJK DE BETALING ONTVANGEN HEEFT. BIJ GEBREKE AAN BETALING BINNEN DE VOOROPGESTELDE BETAALTERMIJN (ENKEL INGEVAL VAN AANKOOP VAN ABONNEMENTEN D.M.V. OVERSCHRIJVING), ZAL DE AANKOOP WORDEN GEACHT TE ZIJN GEANNULEERD OP INITIATIEF VAN DE KOPER, ZONDER DAT HIERVOOR ENIGE SCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD ZAL ZIJN DOOR BOKRIJK. BOKRIJK STREEFT ERNAAR OM BESTELLINGEN STEEDS TE LEVEREN BINNEN EEN TERMIJN VAN VIJF (5) WERKDAGEN NA DATUM VAN BETALING, OP VOORWAARDE DAT DE BESTELDE PRODUCTEN IN VOORRAAD ZIJN, DAN WEL NOG BESCHIKBAAR ZIJN VOOR DE DOOR DE KOPER GEWENSTE DATUM (TICKETS). BESTELLINGEN (MET UITZONDERING VAN TICKETS EN ABONNEMENTEN) KUNNEN EVENEENS WORDEN AFGEHAALD DOOR DE KOPER BINNEN DE VOOROPGESTELDE LEVERINGSTERMIJN, OP VOORWAARDE DAT HET EEN OPENINGSDAG VAN BOKRIJK BETREFT. AFHALING BINNEN VOORMELDE TIJDSPANNE GELDT EVENEENS OP VOORWAARDE DAT DE BESTELDE PRODUCTEN IN VOORRAAD ZIJN. DE KOPER DIENT TIJDENS HET ONLINE BESTELPROCES AAN TE GEVEN VOOR WELKE WIJZE VAN LEVERING HIJ OPTEERT.
 6.5 DE LEVERINGSTERMIJN, OOK DEZE OP DE OFFERTES, BESTELLINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN, IS ECHTER STEEDS INDICATIEF EN IS GEEN ESSENTIEEL BESTANDDEEL VAN DE VERPLICHTINGEN VAN BOKRIJK T.O.V. DE KOPER. OVERSCHRIJDING VAN DE GECOMMUNICEERDE LEVERINGSTERMIJN KAN NOOIT AANLEIDING GEVEN TOT BETALING VAN ENIGE SCHADEVERGOEDING NOCH TOT DE ONTBINDING VAN DE KOOP TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER. BOKRIJK KAN IN IEDER GEVAL NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR VERTRAGINGEN VEROORZAAKT DOOR DE KOPER OF DERDEN.
 WIJZIGINGEN IN DE BESTELLING HEBBEN AUTOMATISCH TOT GEVOLG DAT DE VOOROPGESTELDE VERMOEDELIJKE LEVERINGSTERMIJNEN VERVALLEN.
 6.6 BIJ AFWEZIGHEID VAN DE KOPER BIJ LEVERING OP HET DOOR HEM AANGEDUIDE LEVERINGSADRES, ZAL DOOR DE TRANSPORTDIENST EEN BERICHT WORDEN ACHTERGELATEN, WAARIN DE KOPER WORDT GEÏNFORMEERD OMTRENT ZIJN KEUZEMOGELIJKHEDEN: (1) VERZOEK OM EEN TWEEDE AANBIEDING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN OP HET AANGEGEVEN LEVERINGSADRES, OF; (2) AFHALING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN OP HET POSTKANTOOR OF AFHAALPUNT IN DE BUURT BINNEN EEN TERMIJN VAN TWEE (2) WEKEN NA DATUM VAN EERSTE AANBIEDING. BIJ GEBREKE VAN AFHALING BINNEN DE VOOROPGESTELDE TERMIJN VAN TWEE (2) WEKEN OF BIJ AFWEZIGHEID VAN DE KOPER BIJ DE TWEEDE POGING TOT LEVERING, ZULLEN DE PRODUCTEN TERUG WORDEN GEZONDEN AAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN BOKRIJK. DE KOSTEN VAN DE TERUGZENDING, ALSOOK DE HIERAAN VERBONDEN KOSTEN (ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT BELASTINGEN, BTW, BEWAARKOSTEN, ETC.) ZIJN VOOR REKENING VAN DE KOPER. IN DERGELIJK GEVAL ZAL DE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER WORDEN GEACHT ONTBONDEN TE ZIJN. DE DOOR DE KOPER EVENTUEEL REEDS BETAALDE PRIJS ZAL WORDEN GEACHT VERWORVEN TE ZIJN DOOR BOKRIJK ALS VERGOEDING VOOR DE GELEDEN SCHADE INGEVOLGE DEZE ONTBINDING, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT VOORMELDE KOSTEN VAN TERUGZENDING EN EVENTUELE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN.

7. FACTURATIE EN BETALING

7.1 IN PRINCIPE DIENEN BESTELLINGEN STEEDS VOORAF TE WORDEN BETAALD DOOR DE KOPER.
 DE KOPER HEEFT, BIJ HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING, DE KEUZE TUSSEN VERSCHILLENDE BETALINGSMOGELIJKHEDEN:
 - KREDIETKAART (VISA/MASTERCARD)
 - MAESTRO
 - BANCONTACT/MISTER CASH
 - VOORUITBETALING PER OVERSCHRIJVING (ENKEL MOGELIJK INGEVAL VAN AANKOOP ABONNEMENT(EN)).
 7.2 BEDRIJVEN, OPENBARE INSTELLINGEN, SCHOLEN EN ORGANISATIES KUNNEN CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST VAN BOKRIJK VIA INFOBOKRIJK@LIMBURG.BE OF OP +32 11 26 53 00 OM SPECIFIEKE BETALINGSVOORWAARDEN AF TE SPREKEN. IN DERGELIJK GEVAL ZULLEN ONDERSTAANDE ARTIKELEN 7.3 – 7.9 VAN TOEPASSING ZIJN.
 7.3 ALLE FACTUREN ZIJN CONTANT BETAALBAAR OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN BOKRIJK.
 7.4 KLACHTEN OMTRENT FACTUREN MOETEN, OP STRAFFE VAN ONONTVANKELIJKHEID, BINNEN EEN TERMIJN VAN 8 KALENDERDAGEN NA FACTUURDATUM AAN BOKRIJK WORDEN GEMELD. DEZE KLACHTEN ONTSLAAN DE KOPER NIET VAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTING.
 7.5 IN GEVAL VAN NIET-BETALING, OF ONVOLLEDIGE BETALING OP DE VERVALDAG VAN ÉÉN VAN DE FACTUREN:
 (1) GELDT VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING EEN JAARLIJKSE RENTEVOET VAN 10 %, DIE JAARLIJKS WORDT GEKAPITALISEERD;
 (2) IS DE KOPER VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD GELIJK AAN 10% VAN HET FACTUURBEDRAG MET EEN MINIMUM VAN HONDERDVIJFTIG EURO (€ 150,00) PER FACTUUR;
 (3) IS DE KLANT VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING GEHOUDEN TOT ALLE GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE INNINGSKOSTEN;
 (4) WORDEN, VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING, ALLE ANDERE, ZELFS NIET- VERVALLEN FACTUREN VAN BOKRIJK OP DE KOPER ONMIDDELLIJK OPEISBAAR; EN
 (5) HEEFT BOKRIJK HET RECHT DE GELEVERDE PRODUCTEN TERUG TE VORDEREN VAN DE KLANT, DE (VERDERE) UITVOERING VAN DE DESBETREFFENDE EN/OF ÉÉN OF MEERDERE ANDERE OVEREENKOMSTEN MET/BESTELLINGEN VAN DE KOPER TE SCHORSEN EN/OF TE ONTBINDEN, ZONDER DAT DAARTOE EEN VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING OF RECHTERLIJKE TUSSENKOMST VEREIST IS.
 DE PUNTEN (4) EN (5) ZIJN TEVENS VAN TOEPASSING INGEVAL VAN EEN (DREIGEND) FAILLISSEMENT, GERECHTELIJKE OF CONVENTIONELE ONTBINDING, TOEPASSING VAN DE BELGISCHE WET DD. 31 JANUARI 2009 BETREFFENDE DE CONTINUÏTEIT VAN ONDERNEMINGEN, BETALINGSACHTERSTAND, OF ELK ANDER FEIT WAARDOOR BOKRIJK REDELIJKERWIJS HET VERTROUWEN IN DE KREDIETWAARDIGHEID VAN DE KOPER VERLIEST.
 7.6 AANVAARDING VAN GEDEELTELIJKE BETALING GEBEURT ONDER ALLE VOORBEHOUD EN WORDT AANGEREKEND IN VOLGENDE VOLGORDE: (1) INNINGSKOSTEN, (2) SCHADEVERGOEDING; (3) INTRESTEN; (4) HOOFDSOMMEN.
 7.7 DE VERMELDING VAN DE UITGAANDE FACTUUR IN HET UITGAANDE FACTURENBOEK VAN BOKRIJK GELDT ALS VERMOEDEN VAN VERZENDING EN ONTVANGST VAN DE DESBETREFFENDE FACTUUR.
 7.8 DOOR HET BESTELLEN VAN EEN PRODUCT VERKLAART DE KOPER ZICH UITDRUKKELIJK AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE FACTURATIE DOOR BOKRIJK, BEHOUDENS SCHRIFTELIJKE AFWIJKING TUSSEN PARTIJEN.
 7.9 HET INDIENEN VAN EEN KLACHT ONTHEFT DE KOPER NIET VAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTING.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 DE GELEVERDE PRODUCTEN BLIJVEN TOT OP HET MOMENT VAN GEHELE BETALING VAN DE HOOFDSOM, INTERESTEN EN KOSTEN DOOR DE KOPER DE EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN BOKRIJK. TOT ZOLANG MAG DE KOPER DE GEKOCHTE PRODUCTEN NIET VERKOPEN OF VERPANDEN AAN EEN DERDE OF ER OP ENIGE WIJZE OVER BESCHIKKEN. INDIEN DE KOPER DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN TOCH DOORVERKOOPT ALVORENS DE HIERVOOR GENOEMDE BEDRAGEN VOLLEDIG EN CORRECT TE HEBBEN BETAALD, GAAT VOORMELD RECHT OVER OP DE RESULTERENDE VERKOOPPRIJS. HET RISICO WEGENS VERLIES OF BESCHADIGING GAAT EVENWEL OVER OP DE KOPER VANAF DE LEVERING. DE KOPER VERBINDT ZICH ERTOE ZO NODIG DERDEN OP HET EIGENDOMSVOORBEHOUD VAN BOKRIJK TE WIJZEN (BIJVOORBEELD AAN EENIEDER DIE OP DE NOG NIET GEHEEL BETAALDE ARTIKELEN BESLAG ZOU LEGGEN).
 8.2 INGEVAL VAN NIET- OF ONVOLLEDIGE BETALING OP DE VERVALDAG VAN ÉÉN VAN DE FACTUREN, HEEFT BOKRIJK VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING HET RECHT DE REEDS GELEVERDE PRODUCTEN TERUG TE VORDEREN VAN DE KOPER. WANNEER BOKRIJK DE PRODUCTEN TERUG ONTVANGT EN DEZE ZICH NOG IN GOEDE STAAT BEVINDEN (HIERBIJ WORDT ONDER MEER DE CORRECTE KOELING EN OPSLAG VAN DEZE PRODUCTEN GEËVALUEERD), WORDEN DE REEDS BETAALDE BEDRAGEN TERUGBETAALD AAN DE KOPER ONDER AFTREK VAN: (1) DE WINSTDERVING, FORFAITAIR BEGROOT OP 15% VAN HET TOTALE FACTUURBEDRAG; EN (2) EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VAN 5% OP HET TOTALE FACTUURBEDRAG, VOOR DE (EXTRA) BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN. DIT ALLES GELDT ONVERMINDERD HET RECHT VAN BOKRIJK OM HOGERE SCHADE TE BEWIJZEN.

9. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

9.1 DE KOPER MOET DIRECT BIJ DE INONTVANGSTNAME VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN EEN EERSTE VERIFICATIE UITVOEREN. DEZE ONMIDDELLIJKE VERIFICATIEPLICHT HEEFT ONDER MEER BETREKKING OP (LOUTER EXEMPLATIEVE OPSOMMING): HOEVEELHEID, CONFORMITEIT VAN DE LEVERING, ZICHTBARE GEBREKEN, ETC. DE KOPER DIENT DIRECT VERIFIEERBARE AFWIJKINGEN, OP STRAFFE VAN VERVAL, BINNEN DE 48 UUR NA LEVERING SCHRIFTELIJK (PER POST OF VIA INFOBOKRIJK@LIMBURG.BE) MEE TE DELEN AAN BOKRIJK, MET VERWIJZING NAAR HET CORRECTE NUMMER VAN DE LEVERINGSNOTA EN/OF DE ORDERBEVESTIGING.
 9.2 HET IN GEBRUIK NEMEN, VERWERKEN, HERVERPAKKEN, EN/OF DOORVERKOPEN VAN DE DOOR BOKRIJK GELEVERDE PRODUCTEN WORDT BESCHOUWD ALS ZIJNDE GOEDKEURING EN AANVAARDING, GELDT ALS DEFINITIEVE LEVERING VAN DE DESBETREFFENDE PRODUCTEN, EN BEVRIJDT BOKRIJK VAN HAAR VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID CONFORM ARTIKEL 10 VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.
 9.3 KLACHTEN MET BETREKKING TOT VERBORGEN GEBREKEN AAN DE GELEVERDE PRODUCTEN MOETEN OP STRAFFE VAN ONONTVANKELIJKHEID BINNEN EEN TERMIJN VAN 48 UUR NA ONTDEKKING VAN HET GEBREK, SCHRIFTELIJK (PER POST OF VIA E-MAIL) WORDEN GEMELD AAN BOKRIJK, MET VERWIJZING NAAR HET CORRECTE NUMMER VAN LEVERINGSNOTA EN/OF DE ORDERBEVESTIGING. DERGELIJKE KLACHTEN KUNNEN AAN BOKRIJK WORDEN GEMELD BINNEN DE WETTELIJKE GARANTIETERMIJN, MET DIEN VERSTANDE DAT BOKRIJK NIET ZAL INSTAAN VOOR EVENTUEEL KWALITEITSVERLIES DAT ZOU ONTSTAAN DOOR OORZAKEN INHERENT AAN DE AARD VAN HET PRODUCT (DOOR ONDER MEER, MAAR NIET BEPERKT TOT NORMALE VEROUDERING), DAN WEL VOOR BESCHADIGINGEN INGEVOLGE BEHANDELING OF VERKEERD GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DOOR DE KOPER.
 9.4 BIJ KLACHTEN DIE TIJDIG EN CORRECT AAN BOKRIJK WORDEN GEMELD, ZAL BOKRIJK NAAR EIGEN KEUZE EN INZICHT: (1) DE GEBREKKIGE PRODUCTEN VERVANGEN, IN ZOVERRE DEZELFDE PRODUCTEN NOG IN VOORRAAD ZIJN. INDIEN HET GEBREKKIGE PRODUCT NIET LANGER IN VOORRAAD IS, KAN BOKRIJK ERVOOR OPTEREN DE KOPER EEN EQUIVALENT VAN HET GEBREKKIGE PRODUCT TE BEZORGEN; OF (2) TERUGNAME VAN HET GEBREKKIGE PRODUCT, MET CREDITERING AAN DE KOPER.
 DE KLANT ERKENT DAT DEZE MAATREGELEN ELK AFZONDERLIJK EEN VOLLEDIGE EN ADEQUATE VERGOEDING INHOUDEN VAN ELKE MOGELIJKE SCHADE INGEVOLGE EVENTUELE GEBREKEN EN AANVAARDT DAT DE UITVOERING VAN DEZE MAATREGELEN NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN AANVAARDING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR BOKRIJK.
 9.5 DE KOPER MAG IN GEEN GEVAL PRODUCTEN TERUGSTUREN AAN BOKRIJK OP GROND VAN DIT ARTIKEL 9 ZONDER VOORAFGAANDELIJK SCHRIFTELIJK AKKOORD VAN LAATSTGENOEMDE. BOKRIJK BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM SAMEN MET DE KOPER TER PLAATSE DE GEBREKEN TE GAAN VASTSTELLEN EN DE OORZAAK ERVAN NA TE GAAN.
 9.6 DE EVENTUELE VERVANGING VAN PRODUCTEN KAN GEEN AANLEIDING GEVEN TOT BETALING VAN ENIGE SCHADEVERGOEDING, NOCH TOT ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER.
 9.7 KLACHTEN EN/OF EEN EVENTUELE (GEDEELTELIJKE) VERVANGING VAN PRODUCTEN ONTHEFFEN DE KLANT IN GEEN ENKEL GEVAL VAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTING BINNEN DE IN DE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER, DE ORDERBEVESTIGING UITGAANDE VAN BOKRIJK, DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, EN/OF DE RESPECTIEVELIJKE FACTUUR VASTGESTELDE TERMIJN(EN).
 9.8 DE KLANT IS GEHOUDEN TOT HET VERGOEDEN VAN KOSTEN GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN ONTERECHTE KLACHTEN.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 MET UITZONDERING VAN DE VRIJWARING DOOR BOKRIJK VOLGENS DE GARANTIEBEPALING IN ARTIKEL 9 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOKRIJK TEN AANZIEN VAN DE KOPER BEPERKT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID DIE VERPLICHT IS OPGELEGD DOOR DE WET EN IS IN IEDER GEVAL GELIMITEERD TOT HET LAAGSTE VAN VOLGENDE TWEE BEDRAGEN: (1) HET RESPECTIEVELIJKE FACTUURBEDRAG (EXCL. BTW); (2) HET BEDRAG DAT BOKRIJK IN HET KADER VAN HET RESPECTIEVELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSDOSSIER VAN HAAR VERZEKERAAR ONTVANGT INGEVOLGE DE DOOR BOKRIJK AANGEGANE POLIS BA-AANSPRAKELIJKHEID.
 10.2 BOKRIJK IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR: (1) INDIRECTE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT OMZETVERLIES, SCHADE AAN DERDEN), (2) GEBREKEN DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VEROORZAAKT WORDEN DOOR DE DAAD VAN DE KOPER OF VAN EEN DERDE, ONGEACHT OF DEZE WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN FOUT OF NALATIGHEID, (3) SCHADE TEN GEVOLGE VAN DE VERKEERDE OF ONAANGEPASTE AANWENDING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN, NOCH VOOR EEN ONBEDOELDE EN/OF ONGEWENSTE WISSELWERKING TEN GEVOLGE VAN EEN GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT MET ANDERE PRODUCTEN, (4) SCHADE AAN AANGEKOCHTE PRODUCTEN DIE DE KOPER HEEFT TRACHTEN TE WIJZIGEN OF INDIEN DE KOPER COMPONENTEN HEEFT GEBRUIKT DIE NIET VOLDOEN AAN DE PARAMETERS ZOALS VOORZIEN DOOR BOKRIJK EN/OF (5) SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET NIET- NALEVEN DOOR DE KOPER, DIENS PERSONEELSLEDEN OF MEDEWERKERS EN/OF DE EINDGEBRUIKER VAN WETTELIJKE EN/OF ANDERE VERPLICHTINGEN, MET INBEGRIP VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING OF INSTRUCTIES DIE EVENTUEEL BIJ DE PRODUCTEN WORDEN MEEGELEVERD.
 10.3 DE KOPER ERKENT DAT BOKRIJK GEEN GARANTIE BIEDT DAT DE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE REGELGEVING OF VEREISTEN DIE GELDEN IN ENIG RECHTSGEBIED, BEHALVE DE REGELGEVING OF VEREISTEN DIE GELDEN IN BELGIË, ZOALS DEZE GELDT OP HET MOMENT VAN LEVERING VAN HET PRODUCT AAN DE KOPER DOOR BOKRIJK, ZODOENDE DAT BOKRIJK NIET VERANTWOORDELIJK KAN GESTELD WORDEN VOOR LATERE WETSWIJZIGINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK.
 10.4 UITSLUITEND DE KOPER IS VERANTWOORDELIJK M.B.T. DE DOORVERKOOP VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN, EN GARANDEERT DIENAANGAANDE ALLE (WETTELIJKE EN ANDERE) VERPLICHTINGEN TE ZULLEN NALEVEN.

11. VRIJWARING

11.1 DE KOPER ZAL BOKRIJK VOLLEDIG VRIJWAREN EN VERDEDIGEN TEGEN ALLE VORDERINGEN EN PROCEDURES, INCLUSIEF DE VORDERINGEN EN PROCEDURES VAN DERDEN, DIE MOCHTEN VOORTVLOEIEN UIT, OF HET GEVOLG ZIJN VAN, ENIG HANDELEN OF NALATEN VAN DE KOPER, IN STRIJD MET DE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER, DE ORDERBEVESTIGING UITGAANDE VAN BOKRIJK, DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, EN/OF ANDERE (WETTELIJKE) VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER.
 11.2 DE KOPER ZAL BOKRIJK SCHADELOOS STELLEN VOOR ALLE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GERECHTS- EN ANDERE KOSTEN, DIE ONTSTAAN NAAR AANLEIDING VAN HAAR VERDEDIGING INZAKE DE ONDER ARTIKEL 11.1 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GENOEMDE VORDERINGEN EN/OF PROCEDURES.

12. PROMOTIES

12.1 PROMOTIONELE TOEGIFTEN DOOR BOKRIJK, IN WELKE VORM DAN OOK (ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT PRIJSVERMINDERINGEN, KORTINGSBONNEN, GRATIS VERZENDING, ETC.) DIENEN STEEDS GEBRUIKT TE WORDEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN, ZOALS UITDRUKKELIJK AANGEGEVEN DIENAANGAANDE. IN IEDER GEVAL KUNNEN DEZE SLECHTS OP ÉÉN (1) BESTELLING BETREKKING HEBBEN, NIET GECUMULEERD WORDEN EN DRAGEN DEZE EEN PERSOONLIJK KARAKTER.
 12.2 INGEVAL DE CONSUMENT GEBRUIK MAAKT VAN HET HERROEPINGSRECHT VOOR PRODUCTEN DIE HET VOORWERP HEBBEN UITGEMAAKT VAN EEN PROMOTIE – ACTIE, HOUDT BOKRIJK ZICH HET RECHT VOOR OM DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN DIE NIET HET VOORWERP HEBBEN UITGEMAAKT VAN DE HERROEPING TE HERBEREKENEN. BIJVOORBEELD: PROMOTIEACTIE DIE INHOUDT DAT BIJ AANKOOP VAN PRODUCT A, PRODUCT B AAN DE HALVE PRIJS KAN WORDEN VERKREGEN. DE KOPER HERROEPT PRODUCT A. ALSDAN IS NIET LANGER VOLDAAN AAN DE PROMOTIEVOORWAARDEN EN ZAL VOOR PRODUCT B DE VOLLE PRIJS MOETEN WORDEN BETAALD. BOKRIJK ZAL IN DAT GEVAL DE GELDEN TERUGSTORTEN, CONFORM ARTIKEL 4 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MET AFTREK VAN HET BIJKOMENDE GEDEELTE DAT NOG VOOR PRODUCT B BETAALD MOET WORDEN.

13. OVERMACHT EN HARDSHIP

13.1 BOKRIJK IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN HAAR VERPLICHTINGEN DIE VEROORZAAKT IS DOOR OVERMACHT OF HARDSHIP.
 13.2 IN GEVAL VAN OVERMACHT OF HARDSHIP KAN BOKRIJK NAAR EIGEN KEUZE EN INZICHT, ZONDER DAT DAARTOE EEN VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING OF RECHTERLIJKE TOEKOMST VEREIST IS, EN ZONDER ENIG RECHT VAN VERHAAL T.O.V. BOKRIJK: (1) AAN DE KOPER VOORSTELLEN OM DE ONTBREKENDE PRODUCTEN TE VERVANGEN DOOR EEN FUNCTIONEEL EQUIVALENT; (2) DE UITVOERING VAN HAAR VERPLICHTINGEN TIJDELIJK OPSCHORTEN; (3) DE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER BUITENGERECHTELIJK ONTBINDEN; EN/OF (4) DE KOPER UITNODIGEN OM DE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER TE HERONDERHANDELEN.
 INDIEN DE KLANT NIET TE GOEDER TROUW DEELNEEMT AAN DEZE HERONDERHANDELINGEN, KAN BOKRIJK, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DE RECHTBANK VERZOEKEN NIEUWE CONTRACTVOORWAARDEN TE BEPALEN EN/OF DE KOPER TOT SCHADEVERGOEDING TE VEROORDELEN.
 13.3 ONDER OVERMACHT EN HARDSHIP, WORDT ONDER MEER VERSTAAN (LOUTER EXEMPLATIEVE OPSOMMING): ONBESCHIKBAARHEID EN/OF SCHAARSTE VAN BEPAALDE MATERIALEN; GRONDSTOFSCHAARSTE; VALUTASCHOMMELINGEN, VERHOGINGEN VAN MATERIAALPRIJZEN, PRIJZEN VAN HULPMATERIALEN EN GRONDSTOFFEN, LONEN, SALARISSEN, SOCIALE LASTEN, VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE KOSTEN, HEFFINGEN EN BELASTINGEN, TRANSPORTKOSTEN, IN- EN UITVOERRECHTEN OF VERZEKERINGSPREMIES; IJSGANG; BIJZONDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN; STAKING; MOBILISATIE; OORLOG; ZIEKTE; ONGEVALLEN; COMMUNICATIE- EN INFORMATICASTORINGEN; OVERHEIDSMAATREGELEN; UITVOERVERBOD; VERTRAGING IN DE AANVOER; TRANSPORT- EN/OF VERPLAATSINGSBELEMMERINGEN; WAARONDER GEBREK AAN OF INTREKKING VAN VERVOERSMOGELIJKHEDEN; UITVOERBELEMMERINGEN; INVOERBELEMMERINGEN; PANNE; FILE; ETC.

14. NETTING

14.1 IN OVEREENSTEMMING MET DE WET OP DE FINANCIËLE ZEKERHEDEN D.D. 15 DECEMBER 2004, COMPENSEREN EN VERREKENEN BOKRIJK EN DE KOPER AUTOMATISCH EN VAN RECHTSWEGE ALLE ACTUEEL BESTAANDE EN TOEKOMSTIGE SCHULDVORDERINGEN OPZICHTENS ELKAAR. DIT BETEKENT DAT IN DE PERMANENTE RELATIE TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER STEEDS MAAR DE GROOTSTE SCHULDVORDERING PER SALDO NA DE VOORMELDE AUTOMATISCHE VERREKENING OVERBLIJFT.
 14.2 DEZE SCHULDVERGELIJKING ZAL IN ELK GEVAL TEGENSTELBAAR ZIJN AAN DE CURATOR EN DE OVERIGE SAMENLOPENDE SCHULDEISERS, DIE ZICH DUS NIET ZULLEN KUNNEN VERZETTEN TEGEN DE DOOR DE KOPER EN BOKRIJK DOORGEVOERDE SCHULDVERGELIJKING.
 15. OPSCHORTING EN ONTBINDING
 15.1 IN GEVAL VAN ENIGE VERANDERING IN DE TOESTAND VAN DE KLANT, ZOALS OVERLIJDEN, OMZETTING, FUSIE, OVERNAME, OVERDRACHT, VEREFFENING, STAKING VAN BETALING, COLLECTIEF OF MINNELIJK AKKOORD, VERZOEK OM UITSTEL VAN BETALING, STOPZETTING VAN ACTIVITEIT, BESLAG OF ENIGE ANDERE OMSTANDIGHEID DIE HET VERTROUWEN IN DE KREDIETWAARDIGHEID VAN DE KOPER KUNNEN SCHADEN, HOUDT BOKRIJK ZICH HET RECHT VOOR OM WEGENS DAT LOUTERE FEIT: HETZIJ DE UITVOERING VAN ÉÉN OF MEERDERE OVEREENKOMSTEN MET DE KOPER OP TE SCHORTEN TOT HET OGENBLIK DAT DE KOPER AFDOENDE ZEKERHEDEN BIEDT VOOR ZIJN BETALING; HETZIJ ÉÉN OF MEERDERE OVEREENKOMSTEN MET DE KOPER ONTBONDEN TE VERKLAREN VANAF DE DATUM VAN VERZENDING VAN DE ONTBINDING, ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING EN ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST, ONVERMINDERD HET RECHT VAN BOKRIJK OM BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN.
 15.2 INDIEN DE OVEREENKOMST TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER WORDT BEËINDIGD, AL DAN NIET ONDER TOEPASSING VAN HET IN ARTIKEL 15.1 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OMSCHREVEN ONTBINDINGSRECHT, VERLIEST DE KOPER HET RECHT OM VAN BOKRIJK TE VERGEN DAT ZIJ HAAR VERPLICHTINGEN NALEEFT M.B.T. DE BEËINDIGDE OVEREENKOMST.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1 BOKRIJK BLIJFT DE EXCLUSIEVE TITULARIS VAN ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DIE ZIJ BEZIT OP AAN DE DOOR HAAR GELEVERDE PRODUCTEN. BOKRIJK GARANDEERT OVER DE NODIGE LICENTIES TE BESCHIKKEN VOOR HET AANBIEDEN VAN HAAR PRODUCTENASSORTIMENT.

17. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

17.1 DE KOPER GEEFT AAN BOKRIJK DE TOELATING OM DE DOOR DE KOPER VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS OP TE NEMEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND. DEZE GEGEVENS ZULLEN GEBRUIKT WORDEN MET HET OOG OP HET VOEREN VAN INFORMATIE- OF PROMOTIECAMPAGNES IN VERBAND MET DE DOOR BOKRIJK AANGEBODEN PRODUCTEN. DE KOPER GEEFT BOKRIJK DE TOESTEMMING DEZE GEGEVENS AAN DERDEN OVER TE MAKEN VOOR AFHANDELING VAN DE BESTELLING.
 17.2 DE KOPER KAN STEEDS OM MEDEDELING EN VERBETERING VAN ZIJN GEGEVENS VRAGEN. INDIEN DE KOPER GEEN COMMERCIËLE INFORMATIE VAN BOKRIJK MEER WENST TE ONTVANGEN, DIENT DE KOPER BOKRIJK HIERVAN OP DE HOOGTE TE BRENGEN:
 - PER POST: HET DOMEIN BOKRIJK VZW, BOKRIJKLAAN 1, 3600 GENK
 - PER E-MAIL: INFOBOKRIJK@LIMBURG.BE
 17.3 DE KLANT GEEFT AAN BOKRIJK DE TOELATING OM BEELDMATERIAAL VAN DE BIJ DE KLANT GELEVERDE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN VOOR: (LOUTER EXEMPLATIEVE OPSOMMING) ALGEMENE INFORMATIE, PUBLICITAIRE DOELEINDEN, PUBLICATIE OP DE WEBSITE, PUBLICATIE IN FOLDER(S), ETC.

18. GESCHILLEN

ALLE MOGELIJKE GESCHILLEN TUSSEN BOKRIJK EN DE KOPER VALLEN ONDER DE UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN VAN DE ZETEL VAN BOKRIJK, TENZIJ BOKRIJK VERKIEST EEN GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN VOOR DE RECHTBANK VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OF WOONPLAATS VAN DE KOPER.
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief